Regulamin

§ 1 Organizator szkoleń

1.Wszystkie szkolenia dostępne na stronie Wykonawcy (www.szkolenia-dofinansowane.pl) są organizowane przez brokera szkoleń firmę European Training & Consulting Center Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27, NIP 527-21-64-310, zwaną dalej Organizatorem.

2.Organizator jako broker szkoleniowy może podpisywać umowy z Wykonawcami na realizację szkoleń komercyjnych oraz dofinansowanych z firmami szkoleniowymi z Polski, pozostałych krajów UE oraz USA.

3.European Training & Consulting Center Sp. z o. o może organizować dofinansowane przez Wykonawców szkolenia, gdzie dofinansowanie pochodzi z ich prywatnych środków finansowych. Pokrywane są z nich koszty: dydaktyki, noclegów uczestników, pracy trenerów, know-how, praw autorskich do materiałów, zakwaterowania trenerów oraz ich dojazdu i powrotu do miejsca szkoleń.

4.Wysokość dofinansowania i czas trwania projektów ustalana jest indywidualnie z Wykonawcami szkoleń. Dofinansowanie nie pochodzi ze środków pomocy publicznej (nie stanowią również pomocy de minimis). Zamawiających, każdorazowo obowiązuje koszt prezentowany w ofercie Organizatora na stronie www.szkolenia-dofinansowane.pl. Jest to całkowity koszt do poniesienia przez zamawiającego.

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Kroki rejestracji udziału w szkoleniach dofinansowanych:
KROK 1 - WYSYŁASZ DEKLARACJĘ.
Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc lub Deklaracja online. Wersja .doc jest dla osób deklarujących uczestników, a które muszą mieć zgodę przełożonego. Deklaracja ta zawiera miejsce na podpis osoby zarządzającej. Deklaracje online przeznaczone są dla osób, które samodzielnie posiadają możliwość zawierania umów. Formularze te są NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ deklaracją. Na ich podstawie kompletujemy grupy szkoleniowe. Otrzymanie Deklaracji potwierdzone jest mailem na wskazany w formularzu adres. W przypadku nie otrzymania przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 0-607730000 (9.00-21.00). Istnieje możliość zadeklarowania dowolnej ilości osób z jednej firmy.

KROK 2 - OTRZYMUJESZ (na wskazany w deklaracji adres email) FORMULARZ ZGŁOSZENIE oraz UMOWĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zgodną z RODO. WYSYŁASZ WYPEŁNIONE I PODPISANE SKANY TYCH DOKUMENTÓW.
Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego/ Gdańska). Wraz ze zgłoszeniem wysyłamy umowę przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, którą również prosimy o wypełnienie i przesłanie na wskazany adres email. AKCEPTUJEMY SKANY WYPEŁNIONYCH I PRZESŁANYCH DOKUMENTÓW.

KROK 3 - DOKONUJESZ WPŁATY.
Po odesłaniu wypełnionego Zgłoszenia wystawiamy fakturę PROFORMA przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas rozliczeniowej f-ry VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Upoważniacie nas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT.

Wpłata na konto stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Fakturę za szkolenie wystawiamy w miesiącu, w którym odbywa się szkolenie.

Więcej zakładce Warunki udziału.§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa

1.Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą realizacji szkolenia. Dla przykładu: jeśli szkolenie rozpoczyna się w poniedziałek, to ostatnim możliwym dniem rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia kosztów jest poniedziałek w tygodniu poprzedzającym.

2.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa później niż to jest określone w pkt. 1 § 3, Zamawiający zobowiązany jest pokryć 100% kwoty zgodnie z formularzem zgłoszenia. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby.

3.Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail na adres szkolenia@szkolenia-dofinansowane.pl, fax). W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

§ 4 Zmiany dotyczące szkolenia

1.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu w tym m.in. kosztów rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Zamawiającego. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator (jeśli Zamawiający nie zaakceptuje zmian przesunięcia terminu) dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

2.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

3.O wszelkich zmianach Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający w takim przypadku może zrezygnować ze szkolenia bez poniesienia kosztów, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.

§ 5 Płatność

1.Wysłanie formularza ZGŁOSZENIA (nie deklaracji) jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z podanymi cenami i upoważnia Organizatora do wystawienia proformy oraz późniejszej faktury VAT w formie elektronicznej (podstawa prawna art. 106n ust. 1 ustawy o VAT) bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

2.Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem (na podstawie proformy) na wskazany rachunek bankowy w terminie min. 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. Fakturę rozliczeniową VAT wystawiamy na początku miesiąca, w którym odbywa się szkolenie. Wpłata na konto stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

3.W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia lub rezygnacji z udziału na więcej niż 7 dni (a w przypadku płatności na podstawie proformy) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

4.Ceny szkoleń są kwotą netto i dotyczą uczestnictwa 1 osoby. Do kwot należy doliczyć podatek VAT 23%. W warunkach udziału oraz przy każdym szkoleniu są informacje dotyczące dokładnych kosztów udziału w szkoleniu.

§ 6 Warunki udziału

1.Na stronie www.szkolenia-dofinansowane.pl znajdują się najważniejsze informacje odnośnie udziału w szkoleniach: kosztów szkoleń, warunków udziału, zakwaterowania i informacje organizacyjne.
2. Organizator szkoleń z zakwaterowaniem nie odpowiada za ewentualne koszty zakwaterowanie uczestników związane z sytuacją obowiązkowej kwarantanny w hotelu związanej z wykryciem COVID 19 u innych gości hotelowych.

§ 7 Ochrona danych osobowych - Polityka Prywatności

Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Klientów European Training & Consulting Center Sp. z o.o. Dane te powierzone tj. imiona i nazwiska uczestników do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych będą przechowywane do momentu zakończenia danej usługi szkoleniowej. Potem zostaną trwale usunięte z naszej bazy danych osobowych. Wszystkie dane osobowe zawarte w DEKLARACJI oraz ZGŁOSZENIU są bezpieczne, nie będą udostępniane czy odsprzedawane innym osobom prawnym oraz fizycznym.

Osoba deklarująca udział wyraża zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w deklaracji i późniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od European Training & Consulting Center Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) *

Osoba deklarująca udział może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń European Training & Consulting Center Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest European Training & Consulting Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa al. Jana Pawła II 27.


§ 8 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma European Training & Consulting Center Sp. z o. o. działa w oparciu o przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych i inne przepisy branżowe), a także o wykładnie Organu Nadzorczego.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy przesłać Zgodę uczestnika na przetwarzania danych osobowych.
W październiku 2018 roku ukazał się Poradnik RODO wydany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pt.: "Ochrona Danych Osobowych w Miejscu Pracy. Poradnik Dla Pracodawców".

Nasze postępowanie podczas organizacji szkoleń dotyczące zawierania umów powierzenia z Pracodawcami przekazującymi nam dane osobowe swoich pracowników uwzględnia zapisy pkt. 4.2.3. Poradnika - "Przetwarzanie danych pracowników w ramach organizowanych przez pracodawców szkoleń"
Poniżej wyciąg z poradnika z zaznaczonym fragmentem dotyczącym opisywanej sytuacji:

"Pracodawca chce zaoferować pracownikom szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Jak się to ma do przetwarzania ich danych osobowych przez podmioty szkolące?
Podobnie jak w przypadku szkoleń z zakresu bhp, jeśli szkolenie prowadzi pracownik pracodawcy wyznaczony do przeprowadzania takich szkoleń, może szkolić pracowników. Jeżeli zewnętrzna firma szkoleniowa prześle do pracodawcy ofertę szkoleń i pracownicy pracodawcy zdecydują się na skorzystanie z tych szkoleń i następnie firma ta przekaże za pośrednictwem pracodawcy formularze (zgłoszenia) do wypełnienia przez pracowników (poprzez wpisanie ich danych osobowych), wówczas firma taka będzie administratorem ich danych osobowych. W tym przypadku firma szkoleniowa może przetwarzać dane osobowe pracownika na podstawie jego zgody. Natomiast, jeżeli pracodawca zajmie się rozdysponowaniem ww. formularzy do pracowników i następnie uzupełnione formularze odbierze od nich (by je przekazać firmie szkoleniowej) wówczas FIRMA SZKOLENIOWA BĘDZIE MUSIAŁA ZAWRZEĆ z tym pracodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników."

Kwestią powiązaną z w/w treścią jest spełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO. W Poradniku opisane zostało to w tym samym punkcie poniżej wyżej przytoczonych treści w części pt. "Jakie obowiązki wobec pracowników będzie miał pracodawca w przypadku zlecenia ich przeszkolenia firmie zewnętrznej". Z treści wynika, ze obowiązek informacyjny określony w art. 13 ciąży na pracodawcy. Ponieważ nasza Firma występuje w tym procesie jako podmiot przetwarzający nie dotyczy jej obowiązek informacyjny ciążący na Administratorze (w tym przypadku pracodawcy) określony w art. 14.

WZORY FORMULARZY

Prosimy nie drukować i nie wysyłać poniższych formularzy.

Formularz DEKLARACJA - dostępny jest (w formie online oraz .doc) na stronie.
Formularz ZGŁOSZENIE oraz Zgoda na przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO - wysyłane są do Państwa po wysłaniu Deklaracji na wskazany w niej adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA "DEKLARACJA"

Po wysłaniu niniejszej DEKLARACJI, otrzymacie Państwo formularz ZGŁOSZENIE – Umowę, na udział w zadeklarowanych szkoleniach wraz z miejscem odbycia się szkolenia, sprawami organizacyjnymi oraz umowę wg RODO. Ilość miejsc ograniczona. O kwalifikacji decyduje kolejność przyjęcia deklaracji. Deklaracja (w przeciwieństwie do ZGŁOSZENIA – Umowy) nie jest zobowiązaniem uczestniczenia w szkoleniu.

Prosimy o wypełnienie deklaracji i przesłanie podpisanego skan na:

info@szkolenia-dofinansowane.pl lub faks: 22 185 54 73

DEKLARUJĄCY - FIRMA:

 

Adres siedziby

Ulica:

NIP:

Kod Miejscowość:

Telefon:

E-mail

 

Ilość os. zatrudnionych:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

 

Warunki udziału w szkoleniach w tym jednostkowy koszt udziału tj.:

 • ZAKOPANE/ GDAŃSK (SOPOT)  790 pln netto + 23%VAT /1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: 2 noclegi w pok.2 os., szkolenie, materiały, wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, przerwa kawowa – non stop), certyfikat. 

UWAGA: Dopłata do pok. 1 osobowego – 140 pln netto+23% VAT/2 dni.  Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 15.00.

 •  WARSZAWA – 690 pln netto + 23% VAT/ 1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: dydaktykę, materiały, lunch, serwis kawowy non stop, certyfikat.
 •  ONLINE - 590 pln netto + 23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: dydaktykę, materiały, certyfikat.

 Niniejszym deklaruję udział w projektach szkoleniowych następującej ilości osób:

 Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

 W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

 Tematyka:__________________ kod: ___________data_________________ Ilość osób_______

W przypadku szkoleń w Zakopanem - dopłata do pok. 1 os.:   TAK - ilość osób___  NIE ilość osób__

Organizatorem wszystkich szkoleń jest spółka European Training & Consulting Center sp. z o. o. , NIP: 527-21-64-310, 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27, Atrium Center.

                    Akceptuję łączną kwotę do zapłaty ………………………………………+ 23% VAT

………………                                 ……………..                                   ……………

Miejsce i Data                                Pieczęć firmowa                Podpis osoby zarządzającej    

*w przypadku chęci zadeklarowania udziału również na inne szkolenia prosimy o skopiowanie deklaracji

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA "ZGŁOSZENIE"

Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail:

szkolenia@szkolenia-dofinansowane.pl lub na nr faksu: 22 185 54 73

Zgłaszam do udziału w szkoleniu osoby wymienione w załączniku wg określonej tematyki i terminów.

Akceptuję poniższe warunki udziału w szkoleniach w tym jednostkowy koszt udziału tj.:

· ZAKOPANE/ GDAŃSK – 790 pln netto + 23% VAT/1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: 2 noclegi w pok.2 os., szkolenie, materiały, wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, przerwa kawowa – non stop), certyfikat.

UWAGA: Dopłata do pok. 1 osobowego – 140 pln netto +23% VAT/2 dni. Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 15.00.

· WARSZAWA – 690pln netto +23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: dydaktykę, materiały, lunch, serwis kawowy non stop, certyfikat.
ONLINE – 590pln netto +23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: dydaktykę, materiały, certyfikat.

 

ZGŁASZAJĄCY

 

Adres siedziby

Ulica:

NIP:

Kod/ Miasto:

Telefon:

E-mail

 

Ilość osób zatrudnionych:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

 

E-mail, na który zostanie wysłana faktura:

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻSZE POLE CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że łączna kwota brutto (z 23% VAT) za szkolenia wg załącznika wynosi:

 _________________________________________

i zostanie przesłana na konto

European Training & Consulting Center Sp. z o. o. NIP: 527-21-64-310, 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27,

Bank PKO S.A. w Warszawie numer konta: 04 1240 6003 1111 0010 3130 4985

Upoważniam European Training & Consulting Center Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wpłata na konto (7 dni przed terminem szkolenia) stanowi gwarancję udziału. Rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Po wysłaniu niniejszego zgłoszenia prześlemy mailem potwierdzenie przyjęcia udziału w szkoleniu wraz z proformą oraz wszelkimi informacjami organizacyjnymi, w tym miejscu odbywania się deklarowanych szkoleń. Powyższe warunki udziału zawarte są w Regulaminie, który wraz z Polityką prywatności akceptuję.

 

……………….                 ………………….                     ...……………………..

Miejsce i Data                             Pieczęć firmowa                                 Podpis osoby zarządzającej

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

Tematyka szkoleń wraz z imienną listą uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowej w przypadku szkoleń w Zakopanem/ Gdańsku)

- PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI -

Nazwa firmy: ______________________________________________________________________

 • Temat szkolenia: ______________________________________

Data / miejsce _________________________________________

Imię, nazwisko i stanowisko uczestnika/ dopłata do pok 1os.

 • ___________________________________ _____________

 • ___________________________________ _____________

 • ___________________________________ _____________

 • ___________________________________ _____________

Łącznie kwota netto: _______________

             Łączna kwota brutto (+23% VAT): _______________


Zgoda na udostępnienie danych osobowych

 firmie szkoleniowej European Training & Consulting Center Sp. z o. o.

00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27, NIP: 527-21-64-310

Temat szkolenia:

Data i miejsce szkolenia:
Imię i nazwisko uczestnika:

 …………………………                                     …………………………………………………………..

 (data i miejsce)                                                                  (czytelny podpis osoby zgłaszającej)

__________________________________________________________________________

Oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany oświadczam, że w związku ze zgłoszeniem do udziału w w/w szkoleniu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poprzez ich udostępnienie Administratorowi - Firmie szkoleniowej przez mojego pracodawcę:

 Nazwa instytucji: ----------------------------------------------------

 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest European Training & Consulting Center sp. z o. o. Dane kontaktowe Administratora office@training.com.pl, tel. 607 73 00 00.
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia, prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
 4. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia.
 5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

    ………………………                                           …………………………………………………………..

   (data i miejsce)                                                                     (czytelny podpis uczestnika)

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00