ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

Prawo pracy dla menedżerów i pracodawców. Zmiany 2020
Korzyści
Szkolenie kierowane jest do menedżerów oraz pracodawców, którzy kierują i zarządzają zespołami. Pozyskają aktualną wiedzę z Prawa Pracy, tak aby uniknąć nieporozumień i sporów z pracownikami, którzy dziś (często już) mają bardzo dużą wiedzę. Zostaną przedstawione najnowsze zmiany w Prawie Pracy. W szczególności (praktycznie) zostanie poruszna następująca teamtyka:   
 • „Niechciane przywrócenie do pracy” – zmiana od 7 listopada br.
 • Informacje, których można żądać od kandydata i pracownika po ostatnich zmianach – zasady dokumentowania i przechowywania.
 • Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników – jak zmienią się obowiązki pracodawcy od września 2019 – w świetle najnowszej nowelizacji kp.
 • Problematyka mobbingu w organizacji po najnowszej nowelizacji od września 2019.
 • Wybór właściwej umowy o pracę – na co warto zwrócić uwagę.
 • Urlopy pracownicze – kwestie sporne i problematyczne – jak sobie z nimi radzić.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy po ostatnich zmianach.
 • Dokumentacja pracownicza po 01.01.2019 r.
 • Ewidencja czasu pracy – papier czy system – zalety i wady.
 • Planowanie pracy w godzinach nadliczbowych – A jednak można.
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny czy wynagrodzenie – zasady podejmowania ostatecznych decyzji.
 • Zadaniowy czy podstawowy – jaki system wybrać, aby nie narażać organizacji na niechciane nadgodziny.
 • Kto odpowiada za czas pracy – jak komunikować o odpowiedzialności bezpośrednim przełożonym.

Program
1. Źródła prawa pracy. Wykaz aktów prawnych regulujących stosunek pracy
2. Akta osobowe po zmianach prawnych 2019 oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • Akta osobowe - prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w świetle najnowszego rozporządzenia
 • Poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych np. skierowania na badania, wnioski urlopowe.
 • Omówienie szczegółowe katalogu dokumentacji pracowniczej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. - co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

3. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - nowe obowiązki pracodawcy.

 • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. Odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji. Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza.
 • Obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej.
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 4. Nawiązanie stosunku pracy. Obowiązki menedżera i pracodawcy. Dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika.

 • Definicja stosunku pracy.
 • Umowy cywilno-prawne a umowa o pracę: Umowa o pracę – cusy study, Umowa na okres próbny, Umowa na czas określony, Umowy „nielimitowane”
 • Zatrudnienie pracownicze zalety i wady. Termin rozpoczęcia pracy. Szkolenia BHP.
 • Mobbing i równe traktowanie w zatrudnieniu – obowiązki szkoleniowe i informacyjne ZMIANY W PRZEPISACH
 • Dokumentacja: Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych, Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich., Dokumentacja kar porządkowych, Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej, Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji, Dokumentacja związana z ustaniem i przekształceniem stosunku prac, Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy: wymiar urlopu, „pierwszy” urlop, urlop „dodatkowy”, udzielanie urlopów.

5. Zakończenie zatrudnienia – ustanie stosunku pracy.

 • Świadectwo pracy – w świetle najnowszych przepisów. Wzór świadectwa pracy – wypełnianie krok po kroku. Termin wydania świadectwa pracy
 • Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej: zasady doręczania, warunki niemożności odbioru zawiadomienia, wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych, zasady odbioru dokumentacji pracowniczej
 • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 • Przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej i papierowej. Wniosek i termin na wydanie dokumentacji. Wniosek w aktach osobowych

6. Dokumentacja czasu pracy.

 • Definicja czasu pracy
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Definicja godzin nadliczbowych
 • Rozliczanie czasu pracy – lista obecności i ewidencja czasu pracy – nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem RODO

7. RODO w praktyce menedżerskiej

 • Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Wytyczne Grupy roboczej art. 29 dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679
Zapraszamy :)
Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia grupowe
Wykład
Kwestionariusz
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Sopot:

dzień1:10.00-16.00,dzień2: 9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji.
Koszt 2 dniowego szkolenia (zawarty poniżej) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, lunch 2 daniowy, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) .

Szkolenia stacjonarne w Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" - sanatrium - (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Sedan (www.hotelsedan.pl)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakaterowaniem (zawarty poniżej) zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dapłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Sopot) 78 zł netto + 23%VAT/ 2 dni zakwaterowania.Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.
W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc koszt 100 zł netto+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie.
Deklaracja.docx
Koszt szkolenia (netto):
490 zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Sopot

Deklaracja online

Nasi klienci