ZGŁOSZENIE

Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc oraz Deklaracja online. Formularz ten jest NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu. Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach. Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwośc samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o miejscu odbywania się szkoleń. Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.

Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT. 

Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.

Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.


 

Podatek VAT/ PIT/ CIT zmiany 2020
Korzyści
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Na przełomie roku ubiegłego weszło oraz w 2020 jest planowanych szereg przepisów związanych z płatnościami, które w rewolucyjny sposób wpłynie na rozliczenie CIT, PIT i VAT.  W szczególności należy zwrócić uwagę na zmianę regulacji w zakresie terminów płatności w obrocie gospodarczym, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz obowiązek realizowania przelewu na rachunki bankowe zgłoszone organom podatkowym.  Oprócz ulgi na złe długi w VAT pojawi się również ulga na złe długi w CIT i PIT.  Rok 2019 był również rokiem istotnych zmian w regulacjach dotyczących VAT a ich interpretacje budzą do dziś wątpliwości.
Celem szkolenia jest omówienie obecnych praktycznych aspektów ww. zmian.

 


Program

MODUŁ I - WYBRANE ZAGADNIENIA W PŁATNOŚCIACH 2019-2020 VAT, CIT, PIT


Zagadnienia ogólne – aspekty z zakresu prawa cywilnego.

 • Zasada swobody umów.
 • Pozycja prawna wierzyciela.
 • Pozycja prawna dłużnika.
 • Świadczenie pieniężne, jako świadczenie.
 • Znaczenie terminu płatności.

 1. Terminy płatności w obrocie gospodarczym.

 • Cel regulacji.
 • Zakres podmiotowy zastosowania.
 • Znaczenie pozycji prawnej dłużnika dla terminów płatności.
 • Znaczenie pozycji prawnej wierzyciela dla terminów płatności ?
 • Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest dużym przedsiębiorcą ?
 • Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel nie jest dużym przedsiębiorcą ?
 • Jak postępować w przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem publicznym innym niż podmiot leczniczy ?
 • Znaczenie oświadczeń.
 • Domniemania wynikające ze złożonych oświadczeń.
 • Znaczenie zapisów umownych.
 • Kiedy postanowienia umowne w zakresie terminów płatności należy uznać za nieważne ?
 • Terminy płatności umowne a terminy płatności wynikające z ustawy.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Kiedy korekta podstawy opodatkowania ?
 • Kiedy korekta straty na źródle przychodów ?
 • Kiedy korekta w rozliczeniu rocznym ?
 • Kiedy korekta w rozliczeniu miesięcznym ?
 • Kiedy uprawnienie ?
 • Kiedy obowiązek ?
 • Warunki formalne.
 • Co w przypadku gdy wierzytelności zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów ? Odpisy aktualizujące na wierzytelności.  Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.  Znaczenie uprawdopodobnienia. Znaczenie udokumentowania.  Wierzytelności umorzone.  Straty z tytułu zbycia wierzytelności.  Wierzytelności przedawnione.

2. Skutki w VAT.

 • Ulga na złe długi.
 • Sytuacja wierzyciela.
 • Sytuacja dłużnika.
 • Kiedy uprawnienia ?
 • Kiedy obowiązek ?
 • Warunki formalne.
 • Zasady dokonywania korekty powrotnej.
 • Ulga na złe długi w VAT a ulga na złe długi w CIT i PT.
 • Znaczenie zmian w terminach płatności w obrocie gospodarczym.
 • Podzielona płatność.
 • Podzielona płatność obligatoryjna.
 • Podzielona płatność fakultatywna.
 • Obowiązki dostawcy towarów / świadczącego usługę.
 • Obowiązki nabywcy towarów / kupującego usługę.
 • Rachunek podstawowy a rachunek VAT.
 • Dedykowany komunikat przelewu.
 • Sankcje dla dostawcy towarów / świadczącego usługę.
 • Sankcje dla nabywcy towarów / kupującego usługę.
 • Podzielona płatność a korekta kosztów uzyskania przychodów.
 • Regulacja przejściowe.
 • Elektroniczny rejestr podatników VAT.
 • Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego.
 • Obowiązek płatności na rachunki bankowe zgłoszone do urzędu skarbowego a korekta kosztów uzyskania przychodów.
 • Kiedy solidarna odpowiedzialność ?
 • Znaczenie zawiadomienia.

 

MODUŁ II - Zmiany w VAT.

1.Ulga na złe długi:

 • skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,
 • warunki korzystania z ulgi na złe długi,
 • obowiązki nabywcy,
 • różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
 • najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.

 2. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów:

 • bony jednego przeznaczenia, a bony różnego przeznaczenia, – zasady rozliczania na gruncie VAT,
 • świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów których przedmiotem są bony,
 • obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

3. Zmiany dotyczące kas rejestrujących w 2019 r.:

 • Centralne Repozytorium Kas,
 • terminy obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu warunków technicznych dla poszczególnych typów kas,
 • zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników,
 • obowiązek przeszkolenia pracowników obsługujących kasy fiskalne,
 • kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,
 • zmiany dotyczące stosowania oznaczeń literowych dla stawek VAT,
 • sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
 • odliczanie lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrot tych kwot przez podatnika.

 

4. Zmiany dot. wykazu podatników VAT – tzw. biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r.:

 • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
 • nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
 • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie.

 

5. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji obowiązujący od 1 listopada 2019r.:

 • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
 • wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
 • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
 • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
 • likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
 • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
 • konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
 • obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
 • wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
 • Wiążąca informacja stawkowa,
 • nowa matryca stawek

 6. Projekt ustawy znoszący obowiązek składania deklaracji dla celów VAT:

 • zmiana struktury JPK,
 • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 •  

II. Zagadnienia wybrane dot. rozliczania VAT w 2019 r.

1.Faktury w 2019 r.:

 • faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
 • zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
 • zasady korygowania podatku naliczonego,
 • korekta „do zera” , a anulowanie faktury,
 • zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
 • faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

 2. Prawo do odliczenia VAT w 2019 r.

 • zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
 • odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
 • należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

Zapraszamy

Metody pracy
Ćwiczenia indywidualne
Ćwiczenia w parach
Studium przypadku
Wykład
Dyskusja
Burza mózgów
Prezentacja
Analiza dokumentów

Informacje organizacyjne:

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Sopot:

dzień1:10.00-16.00,dzień2: 9.00-15.00

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji.
Koszt 2 dniowego szkolenia (zawarty poniżej) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, lunch 2 daniowy, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) .

Szkolenia stacjonarne w Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" - sanatrium - (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Sedan (www.hotelsedan.pl)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakaterowaniem (zawarty poniżej) zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dapłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Sopot) 78 zł netto + 23%VAT/ 2 dni zakwaterowania.Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.
W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc koszt 100 zł netto+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie.   

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Deklaracja.docx
490zł Zakopane
390 zł Warszawa
490 zł Sopot

Deklaracja online

Nasi klienci